ന ജാനേ ഗതിം അന്യഥാ !!!

Thursday, June 19, 2008

പൊയ്കൈ ആഴ്‌വാർ മൈലാപ്പൂരിൽ ജനിച്ചു. ഭൂതത്താഴ്‌വാർ മഹാബലി പുരത്തും, പേയ്‌ ആഴ്‌വാർ പെരിയ കാഞ്ചീപുരത്തും. തുലാമാസത്തിൽ, ഓണം, അവിട്ടം, ചതയം മൂന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ ധന്യമായി.
ഭൂതത്താഴ്‌വാർ രണ്ടാം തിരുവന്താതി, അൻപേ തകളിയാ എന്ന് ആരംഭിച്ചു, സ്നേഹം വിളക്കായും, അഭിവാഞ്ജ നെയ്യായും, ഭഗവത്‌ ചിന്തനം തിരിയായും.

മനത്തുള്ളാൻ വേങ്കടത്താൻ മട്ട്രും നിനൈപ്പരിയ നീൾ അരങ്കത്തുള്ളാൻ * എനപ്പലരും ദേവാതി ദേവൻ എനപ്പ്പടുവാൻ മുന്നൊരുനാൾ മാവായ്‌ പിളന്ത മകൻ

മനസ്സിലും തിരുവേങ്കടത്തിലും, ലോകത്തിലുള്ളാർ എല്ലാരും ദേവാദി ദേവൻ എന്നു കൊണ്ടാടുന്നവൻ ഒരുത്തൻ തന്നേ, ശ്രീരംഗനാഥൻ
വീണ്ടും ഇരണ്ടാം തിരുവന്താതിയിൽ
തിറംബിറ്റ്രു ഇനിയറിന്തേൻ തെന്നരങ്കത്തു എന്തൈ തിറംബാ വഴി സെന്റ്രാർക്കു അല്ലൽ തിറംബാ ച്ചെടിനരകൈ നീക്കി താൻ സെൽവതൻ മുൻ വാനോർ കടി നകര വാസൽ കതവു

അർച്ചിരാദി ഗതി കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നവനും അരങ്കനേ എന്നു പറഞ്ഞുവെച്ചു.

പേയ്‌ ആഴ്‌വാർ മൂന്റ്രാം തിരുവന്താതി, മറ്റു രണ്ടു ആഴ്‌വാർമാരും കാട്ടിയ വിളക്കൊളിയിൽ ശ്രിയപ്പതിയായ ഭഗവാനെ കണ്ടേൻ എന്ന് " തിരുക്കണ്ടേൻ നാരണനൈ കണ്ടേൻ" എന്നാരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹവും, മറ്റ്രു ദിവ്യദേശങ്ങളിൽകാട്ടിൽ മുഖ്യത്വം ശ്രീരംഗത്തിനു നൽകി

പേയ്‌ എന്നാൽ പിശാച്‌ എന്നർത്ഥം. അദ്ദേഹത്ത്ന്റെ ചെയ്തികൾ, പേയ്‌ എന്ന പേർ അദ്ദേഹത്തിനു നൽകി. അറുന്നു പോയ കയർ വെച്ച്‌, ഓട്ടയുള്ള കുടത്തിൽ ജലം എടുത്ത്‌, ചെടി തലകീഴായി നട്ട്‌ അതിനു വെള്ളം കോരുക അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു വിനോദമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതു കണ്ട ഭാർഗ്ഗവമുനിക്ക്‌ അതു അത്ര തമാശയായി തോന്നിയില്ല

ഹരേ ശ്രീരംഗാ ശരണം

0 Comments:

Post a Comment

<< Home