ന ജാനേ ഗതിം അന്യഥാ !!!

Tuesday, May 06, 2008

ധർമ്മവർമ്മാവിനു ശേഷം, ഏറെക്കാലം നമുക്കു ചരിത്രഭാഗങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. വളരെക്കാലം, ക്ഷേത്രം മണലിനുള്ളിൽ പുതഞ്ഞ്‌ കിടന്നിരുന്നു. കിളി ചോഴൻ എന്നും രാജമഹേന്ദ്രൻ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചോഴ രാജാവ്‌, നായാട്ടിനായ്‌ വന്ന കാലത്തിൽ, ഒരു കിളി, ഒരു മണൽകൂനയ്ക്ക്‌ മുകളിൽ ഇരുന്ന്
കാവേരി വിരജാസേയം വൈകുണ്ഡം രംഗമന്ദിരം
സ വാസുദേവോ രംഗേശയഃ പ്രത്യക്ഷം പരമം പദം
വിമാനം പ്രണവാകാരം രംഗശൃംഗം മഹാത്ഭുദം
എന്ന് തുടർച്ചയായി പാടുകയും, ഇതു കണ്ട്‌ അത്ഭുതപ്പെട്ട്‌ അവിടം കുഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ പഴയ ക്ഷേത്രം കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇതു ഏതാണ്ട്‌ കൃഷ്ണാവതാരത്തിനും വളരെ മുന്നെ നടന്നിരിക്കണം. കാരണം വഴിയെ പറയാം. രാജമഹേന്ദ്രൻ, രണ്ടാവതു പ്രാകാരം പണികഴിപ്പിച്ച്‌, തനിക്ക്‌ വഴികാട്ടി തന്ന കിളിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം കിളിമണ്ഡപം എന്ന് ഒരു മണ്ഡപവും പണികഴിപ്പിച്ചു. ഈ രണ്ടാം പ്രാകാരത്തിന്‌ രാജമഹേന്ദ്രൻ തിരുച്ചുറ്റ്‌ എന്നു പേർ. ഈ കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷം ആണ്‌ ആദ്യ കാല ആഴ്‌വാർമ്മാർ ആയ പൊയ്‌കൈ, ഭൂതം പേയ്‌, തിരുമഴിശൈ ഇവരുടെ അവതാരം. രംഗനാഥനെ പറ്റി അവർ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു നോക്കാം

ഹരേ ശ്രീരംഗാ ശരണം

0 Comments:

Post a Comment

<< Home